Només s'atenen cites concertades | Tel.: 937343148 | abogado@marianomateo.com

ALTRES ÀREES D'ESPECIALITAT

ESPECIALISTES EN RECLAMACIONS PATRIMONIALS A LES ADMINISTRACIONS,
INCLOSES POSSIBLES NEGLIGÈNCIES MÈDIQUES

Qualsevol persona al llarg de la seva existència pot patir les conseqüències d‟un accident que li causi lesions imputables a l'actuació dels Serveis Públics. Des d'una caiguda al carrer a causa d'una vorera en males condicions, un impacte amb la branca d'un arbre, una caiguda a les escales d'accés a un espai públic perquè l'estat de l'escala no està en condicions adequades de seguretat, i tantes altres circumstàncies que seria difícil d'enumerar totes, però que passen molt sovint.

La casuística pot ser múltiple, però en la majoria dels casos es produeixen lesions que l'usuari o ciutadà no té l'obligació de patir sense ser-ne indemnitzat. Ens encarreguem en aquests casos, de fer la reclamació inicial (la qual pot arribar a ser fins i tot penal) fins a la finalització de l'expedient administratiu. Portem a terme la consegüent reclamació contenciosa administrativa, tenint en compte que les asseguradores que responen de la responsabilitat de les Administracions Públiques no solen indemnitzar els perjudicats sense que hi hagi una sentència ferma de condemna.

Ens encarregarem que els nostres especialistes valorin les lesions i quantificarem aquesta reclamació per tal que el client es vegi plenament satisfet en els seus drets legítims.

Dins les reclamacions patrimonials es troben les derivades d'una NEGLIGÈNCIA MÈDICA. La sanitat, les seves retallades, la situació en què es veu obligat a treballar el personal sanitari, de vegades la imperícia greu, generen situacions indesitjades per tothom, però que han causat lesions al pacient, el qual no té l'obligació d'assumir amb resignació, i encara menys afrontar durant tota la seva vida sense ser indemnitzat. Poques vegades s'ofereix per qui ha d'indemnitzar la deguda compensació econòmica, sobretot, perquè després dels especialistes i personal sanitari, juntament amb Hospitals i Clíniques, hi ha les assegurances de responsabilitat civil, i és molt freqüent la necessitat de recórrer a la via judicial a fi de que siguin reconeguts els drets dels pacients.

El despatx us oferirà els serveis d'un metge especialista que determinarà segons el seu criteri, si es tracta d'una negligència mèdica o un mal funcionament de Centre Sanitari, de manera que s'insti la reclamació que com en qualsevol altre cas de responsabilitat patrimonial, consta d'una fase administrativa i una altra de reclamació contenciosa administrativa davant dels tribunals. Algunes vegades fins i tot es fa aconsellable instar la denúncia o querella que se substanciarà a la via penal.

Scroll to Top